• Úvod 

  • - Štátna škola –(školský komplex).
   - Zriaďovateľ je od 1.10.2013: "Okresný úrad Bratislava - odbor školstva".
   - Právna subjektivita od 1.1.1997.
   - Súčasťou školy sú: Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola, Školský klub detí a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.


   image image
   ŠZŠ PEZINOK, ŠZŠ MODRA

    

  • História

  • Špeciálna základná škola v Pezinku vznikla v roku 1949 na návrh Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. V súčasnosti je škola komplexom regionálneho charakteru a je jediným svojho druhu v okrese Pezinok. Z hľadiska organizačných článkov sa v škole nachádza špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
   Od 1.1.1997 bola škola zlúčená z Špeciálnou základnou školou v Modre do jedného právneho subjektu ako spojená Špeciálna základná škola Pezinok – Modra /ďalej len ŠZŠ/. Škola v Modra je jej odlúčeným pracoviskom .
   Počas svojej existencie právneho subjektu ŠZŠ zaznamenala viacero zmien rozvoja koncepcie a organizačnej štruktúry.
   Od 1.9.1997 škola poskytuje aj vzdelávanie pre žiakov z stredným stupňom mentálneho postihnutia v pomocných triedach..
   Od septembra 1998 je pri škole zriadené Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, napojené na rozpočet školy, ktorej služby využívajú školy z celého regiónu Pezinok, interní aj externí žiaci.
   Školským rokom 2000/2001 sa začalo poskytovať vzdelávanie aj pre deti s ťažkým mentálnym alebo  viacnásobným postihnutím v triedach s individuálnym vzdelávacím programom – variant C.
   Od 1.9.2000 sa poskytuje pre žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy z titulu vysokého stupňa viacnásobného zdravotného postihnutia vzdelávanie v rodine, alebo v domove sociálnych služieb.
   Od septembra 2004 je zabezpečené vzdelávanie pre žiakov s autizmom. Pre nich je vytvorená trieda s individuálnym vzdelávacím programom.
   Špeciálna materská škola bola založená v roku 2004 a nachádza sa v školskom komplexe v Pezinku. Prijímame vekovú kategóriu 3 a viacročných detí.
   U kategórie žiakov s ťažším stupňom mentálneho postihnutia alebo viacnásobného postihnutia sa môže ustanoviť profesia asistenta učiteľa v triede.
   V školskom roku 2006/2007 vznikla pri škole trieda praktickej školy s odbornou prípravou na samostatný spôsob života a práce pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole.

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie