• Špeciálna materská škola

    • Špeciálna materská škola (ďalej len ŠMŠ) zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, pedagóga bežnej materskej školy alebo  psychológa špeciálnopedagogickej poradne alebo pedagogicko - psychologickej poradne. Triedy sa otvárajú s počtom 10 detí  s narušenou komunikačnou schopnosťou a 6 detí v triede s autizmom.

     Do špeciálnej materskej školy prijímame deti:

     - od 3 – do 6 rokov, 
     - so zdravotným znevýhodnením,
     - a s autizmom (od roku 2005).


            V špeciálnej materskej škole pripravujeme deti so zdravotným znevýhodnením na život v intaktnej spoločnosti v súlade s ich osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Rozvíjame ich kognitívne schopnosti, sebaobslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie v škole. Rozvíjaním komunikačných schopností eliminujeme stupňovanie agresivity, instabilitu alebo  apatiu a nezáujem. Systematickou a cielenou logopedickou starostlivosťou – terapiou umožňujeme  dieťaťu  primeranú a účinnú cestu socializácie.  

      Logopedická starostlivosť je špecifická aktivita s cieľom odstrániť, prekonať alebo aspoň zredukovať narušenie komunikačnej schopnosti. Realizuje sa špecifickými metódami, zásadami, pedagogickými a logopedickými princípmi:

                                   princíp relaxácie,

                                   princíp komplexnosti,

                                  princíp multisenzoriálneho pôsobenia,

                                   princíp krátkodobého, ale častého cvičenia,

                                  princíp vývinovosti.

      

      V edukačnom procese špeciálnej materskej školy rešpektujeme:

     • rodinu dieťaťa predškolského veku,
     • vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku,
     • možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,
     • individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku,
     • prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
     • špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,
     • činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom hier a výchovno-vzdelávacích činností.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie