• TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

  • Aspergerov syndróm

   Osoby majú ťažkosti rozumieť správaniu ľudí, neverbálnym signálom, so zaradením do spoločnosti a vytváraním vzájomných vzťahov s inými.

   Autizmus

   Je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí – stále sústreďovanie myšlienok na seba, uzavretosť do „seba“, sociálna izolácia jedinca „v jeho vlastnom svete“, s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy.

   DMO – detská mozgová obrna

   DMO je porucha hybnosti a vývoja hybnosti v dôsledku raného poškodenia mozgu pred pôrodom, počas pôrodu, po pôrode. K poruche hybnosti sa môžu pridružiť i poruchy zraku a sluchu, obmedzenia mentálnych schopností, chýby reči, porúchy správania, ale i záchvatové stavy epilepsie. Vývoj hybnosti je značne oneskorený. Spomínané poruchy sa vyskytujú v rôznych kombináciach. V posledných rokoch počet detí s DMO narastá. DMO je problémom multiodborným.

   Downov syndróm

   Downov syndrom je najčastejšou autozómovou aberáciou u človeka. Pre svoj výskyt 1-2 jednotlivcov na 1000 živonarodených je nielen problémom genetickým, ale aj sociálnym. Jedným z hlavných príznakov je mentálne postihnutie.
   Autorstvo prvého opisu Downovho syndrómu ako klinicky odlišiteľnej skupiny sa pripisuje Johnovi Langdonovi D o w n o v i, ktorí ho zverejnil v roku 1866. Pôvodcu chyby objavil až roku 1959 Lejeune a spol. a nadpočetný chromozóm označili číslom 21 podľa Denverskej klasifikácie.

   Grafomotorické zručnosti

   Jednou z najdôležitejších zložiek a činností pred vstupom na povinnú školskú dochádzku je príprava na písanie a manuálne zručnosti. V špeciálnopedagogickej poradni sa poskytuje špeciálne cvičenie na rozvoj grafomotorických zručností:
   - cvičí sa koordinovanosť pohybov celého tela
   - rozvíja vnímanie zmyslami
   - rozvíja koordinácia rúk a mozgu
   - rozvíja sa jemná motoriku prstov a ruky
   - pestujú sa u detí vôľové vlastnosti
   - rozvíja sa fantázia, tvorivosť a estetické cítenie detí

   Individuálna logopedická starostlivosť (ILS)

   Organizačná forma špeciálneho výchovného pôsobenia v rámci rozvrhu hodín na ŠZŠ zameraného na odstránenie chýb reči u postihnutých detí.

   Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP)

   IVP –je program špeciálnej výchovy a vzdelávania, poukazujúci na schopnosti a špeciálne potreby jednotlivca. Je určený deťom, ktoré nemôžu byť vzdelávané bežnými či upravenými formami.

   Inklúzia

   Inklúzia alebo princíp inklúzie znamená vytvorenie podmienok preto, aby sa ľudia s postihnutím mohli zúčastniť v plnom rozsahu na všetkých spoločenských aktivitách, ktoré sú otvorené ľudom bez postihnutí.

   Integrované vzdelávanie

   Integrované vzdelávanie chápeme ako spoločné učenie postihnutých aj intaktných jednotlivcov. Nevýhodou integrácie je nedostatok špeciálnych pomôcok, učebníc a didaktických materiálov na bežných školách a nevyhovujúca odborná spôsobilosť učiteľov.
   Za integrovaného žiaka je považovaný žiak so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do základnej školy alebo strednej školy, na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva po vykonaných diagnostických vyšetreniach. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania môže byť evidovaný a vykázaný ako integrovaný aj na základe písomného vyjadrenia pedagogicko-psychologickej poradne.

   Ľahká mozgová dysfunkcia (ĽMD)

   Zahŕňa širokú škálu porúch učenia alebo správania, či ich kombináciu, u jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Prejavuje sa oslabením reči, pamäti, pozornosti, zvýšenou impulzivitou, hyperaktivitou, poruchou motorickej funkcie.

   Logopedická terapia pri oneskorenej reči

   Cieľom logopedického stimulačného programu pre deti s oneskoreným vývinom reči je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav.
   V predškolskom veku - pohyb a reč spolu veľmi súvisia, preto sa reč rozvíja s rozvojom hybnosti. Terapiou cvičíme koordináciu pohybov, rovnováhu, rytmus, hrubú a jemnú motoriku, motoriku hovoridiel.
   Mladšom školskom veku - pokračujeme v štádiu stimulácie vývoja reči, ktoré nebolo zvládnuté v predškolskom veku. Sledujeme : poruchy hybnosti artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, poruchy plynulosti reči, neschopnosť vytvárania automatizácie dlhších rečových celkov.
   Strednom školskom veku - sa sústredíme na fonematickú / zvukovú /, gramatickú i lexikálnu stránku reči.
   Staršom školskom veku - rozvíjame aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, osvojujeme si ďalšie gramatické pravidlá.

   Mentálne postihnutie

   Mentálne postihnutie je nedostatok rozumových schopností, pričom hlavnou príčinou je poškodenie mozgu v rozličných vývinových štádiách. Takýto jednotlivci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Špeciálna pedagogika chápe mentálne postihnutie ako nedostatočnú schopnosť poznané veci transformovať do myšlienok a udalostí. Mentálne postihnutie je súborné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie, prejavuje sa to už v útlom detskom veku. Stupne mentálneho postihnutia sa zisťujú psychologickými testami inteligencie, a je vyjadrený číselným kvocientom IQ. Za normu platí priemerné IQ od 86 - do 115 /medzinárodná klasifikácia chorôb 10. verzia/.

   Nadané dieťa

   Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Vo vzdelávaní nadaných detí sa uplatňujú dva hlavné prístupy – akcelerácia a obohatenie. Akcelerácia je urýchlenie vzdelávania. Obohatenie je rozšírenie, prehĺbenie učebného obsahu a aktivít a aplikovanie učebných aktivít mimo rámca bežných učebných osnov.

   Logopedická terapia pri oneskorenej reči

   Cieľom logopedického stimulačného programu pre deti s oneskoreným vývinom reči je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav.
   V predškolskom veku - pohyb a reč spolu veľmi súvisia, preto sa reč rozvíja s rozvojom hybnosti. Terapiou cvičíme koordináciu pohybov, rovnováhu, rytmus, hrubú a jemnú motoriku, motoriku hovoridiel.
   Mladšom školskom veku - pokračujeme v štádiu stimulácie vývoja reči, ktoré nebolo zvládnuté v predškolskom veku. Sledujeme : poruchy hybnosti artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, poruchy plynulosti reči, neschopnosť vytvárania automatizácie dlhších rečových celkov.
   Strednom školskom veku - sa sústredíme na fonematickú / zvukovú /, gramatickú i lexikálnu stránku reči.
   Staršom školskom veku - rozvíjame aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, osvojujeme si ďalšie gramatické pravidlá.

   Mentálne postihnutie

   Mentálne postihnutie je nedostatok rozumových schopností, pričom hlavnou príčinou je poškodenie mozgu v rozličných vývinových štádiách. Takýto jednotlivci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Špeciálna pedagogika chápe mentálne postihnutie ako nedostatočnú schopnosť poznané veci transformovať do myšlienok a udalostí. Mentálne postihnutie je súborné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie, prejavuje sa to už v útlom detskom veku. Stupne mentálneho postihnutia sa zisťujú psychologickými testami inteligencie, a je vyjadrený číselným kvocientom IQ. Za normu platí priemerné IQ od 86 - do 115 /medzinárodná klasifikácia chorôb 10. verzia/.

   Nadané dieťa

   Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Vo vzdelávaní nadaných detí sa uplatňujú dva hlavné prístupy – akcelerácia a obohatenie. Akcelerácia je urýchlenie vzdelávania. Obohatenie je rozšírenie, prehĺbenie učebného obsahu a aktivít a aplikovanie učebných aktivít mimo rámca bežných učebných osnov.

   Narušená komunikačná schopnosť

   Rečový prejav sa odchyľuje od normy, narušenie sa môže týkať verbálnej i neverbálnej, hovorenej i grafickej formy komunikácie.
   Alália, dysfázia – vývinová bezrečnosť
   Afázia – získaná orgánová bezpečnosť
   Mutizmus, surdomutizmus – získaná neurotická bezrečnosť
   Dyslália - nesprávnu výslovnosť jednej, alebo viacerých hlások
   Zajakavosť, brblavosť – narušenie plynulosti reči
   Ak u dieťaťa pretrváva nesprávna výslovnosť aj po piatom roku, treba sa poradiť s odborníkom - logopédom.

   Poruchy správania

   Najčastejšie sa vyskytujúca porucha správania, ktorá je súborom odchýlok v oblasti socializácie jednotlivca. Jednotlivec nerešpektuje normy správania na úrovni, ktorá zodpovedá jeho veku a jeho rozumovým schopnostiam.
   ADD - jedná sa o poruchu pozornosti
   Ak je porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktívnym správaním hovoríme o ADHD.

   Psychoterapia

   Je liečebné pôsobenie na chorobu alebo anomáliu psychologickými prostriedkami – slovom, gestom, mlčaním, mimikou, prípadne úpravou prostredia.
   Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu psychologickými prostriedkami.
   Ako aktivizujúce terapeutické metódy sa vo veľkom používajú pracovná terapia, skupinová psychoterapia, rodinná psychoterapia, ktoré pomáhajú zvyšovať kompetenciu pacienta v medziosobnostných vzťahoch, zdokonaľovať jeho schopnosť sebapoznania a autoregulácie.
   V individuálnej terapii je rozhodujúcim faktorom psychoterapeutický kontakt, založený na vzájomnej úcte a dôvere.

   Segregované vzdelávanie

   Segregované vzdelávanie je výlučne oddelené zaškolovanie detí a mládeže s postihnutím na špeciálnych školách. Špeciálne školy sú špeciálna základná škola, špeciálna stredná škola, praktická škola a odborné učilištia. V špeciálnych školách sa zabezpečuje vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v bežných školách.

   Školská spôsobilosť

   Posudzovanie školskej spôsobilosti sa zisťuje individuálnymi psychologickými metodikami (vyšetreniami). Týka sa to detí, u ktorých sa pri zápise do 1.ročníka zistili výrazné nedostatky:
   v oblasti komunikácie
   v oblasti psychosociálneho vývinu
   V takýchto prípadoch, so zníženou úrovňou vývinu a školskej spôsobilosti odporúča zaradiť dieťa do prípravného ročníka na jeden školský rok. Zároveň sa odporúča dať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
   Všeobecné znaky oneskorenia školskej spôsobilosti:
   - oneskorený vývin reči
   - hravosť
   - nepozornosť, vyrušovanie
   - zvýšená únava
   - nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývin
   - ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu

   Špeciálnopedagogická diagnostika

   Špeciálnopedagogická diagnostika jednotlivca s postihnutím sa zaoberá identifikovaním podmienok, prostriedkov a efektivity edukácie a enkulturácie jednotlivcov.
   Medzi základné inštitúcie zabezpečujúcie diagnostikovanie jednotlivcov s postihnutím patria špeciálnopedagogická poradňa a detské integračné centrum.

   Špecifické poruchy učenia

   Špecifické poruchy učenia sa prejavujú výraznými najčastejšie problémami pri nadobúdaní takých vedomostí a zručností ako je rozprávanie, porozumenie hovorenej reči - dysfázia, čítanie - dyslexia, písanie - dysgrafia, uplatňovanie gramatických pravidiel – dysortografia, matematické usudzovanie, počítanie - dyskalkúlia, problémy pri vykonávaní účelových pohybov, neobratnosť – dyspraxia. Tieto poruchy sú typické pre postihnutého jednotlivca a predpokladajú dysfunkciu centrálneho nervového systému.

   Telesné postihnutie

   Telesne postihnutý je jednotlivec, ktorý je značne obmedzený v pohybových schopnostiach v dôsledku poškodenia podporného alebo pohybového aparátu alebo iného organického poškodenia.


  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie