• Školský rok 2021/2022

     • Zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční 2.9.2021.

      Zložky Spojenej školy:

      ŠMŠ od 7.30 h - 16.00 h pre deti s PAS,

               od 7.30 h - 16.30 h pre deti s NKS,

      ŠZŠ  2.9.2021 od 8.00 h do 8.45 h,

               3.9.2021 od 7.55 h - I.st do 11.30 h, II.st do 12.25 h

                a podľa rozvrhu od 6.9.2021.

      ŠKD od 3.9. 2021 bez raňajších služieb do 16. 30 h.

      Povinné písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti :

      bezpriznakovost_september_2021.docx

       

      Všetky aktuálne informácie sú dostupné na:

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

                                                                                     riaditeľka školy

     • Oznam 19.8.2021

     • Dávame do pozornosti zamestnancom, rodičom detí a žiakov, priateľom školy:

      MsÚ Pezinok, ohľadom očkovania obyvateľov vrátane detí vo veku od 12 rokov informuje o očkovaní.

      Očkovanie by prebiehalo nasledujúci víkend 28.-29.8. prvou alebo druhou dvojdávkovou vakcínou Pfizer/BioNTech. Záujemci o mieste a čase očkovania budú dodatočne informovaní.

      Mobilný očkovací autobus - možnosť prihlásiť sa na očkovanie  do 24.8. 2021 do 12:00 hod. s vyplnením formuláru na:

      https://forms.gle/CBYDBHxkCiebRFn5A

      Poprosíme záujemcov očkovania o zaregistrovanie. Následne pošlite informáciu o záujme aj do školy.

       

     • Zelená škola

     • 8.6.2021 nás navštívia nezávislé hodnotiteľky. V tomto čase sa rozhodne, či získame titul a vlajku "Zelená škola".

      V galérii publikujeme fotografie z našich aktivít. Držte nám palce!

       

     • Pravidlá od 3.5.2021

     • OZNAM PRE RODIČOV

      Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vláda schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve. Škola postupuje v zmysle manuálu „Návrat do škôl“ s účinnosťou od 3.5.2021 vydaného ministerstvom školstva https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/ ,vyhlášky č. 197/2021 vydaného ÚVZ SR a Covid školského semaforu.

      Od 3.5.2021 v bordových okresoch sa pri návšteve školy nebudú musieť zákonní zástupcovia, resp. sprevádzajúce osoby  preukazovať negatívnym testom.

      V červených a ružových okresoch platí tiež, že sa sprevádzajúce osoby nemusia preukazovať negatívnym testom pri vstupe do areálu školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy.

      Podmienkou pre vstup do školy ostáva vyplnené tlačivo čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku. Negatívne testy sú vítané, i keď nie sú podmienkou. 

      Žiak a zákonný zástupca -

      Link:  https://www.minedu.sk/data/att/19502.docx

      VSTUP DO BUDOV ŠKOLY JE NAĎALEJ MOŽNÝ LEN SO SÚHLASOM RIADITEĽKY.

      Prezenčná výuka prebieha vo všetkých organizačných zložkách bez obmedzenia – ŠMŠ, ŠZŠ, praktická  škola. Dištančná forma vzdelávania môže prebiehať  len za týchto podmienok:

      • ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza),
      • pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa.

      Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne. Po zatvorení triedy alebo školy príslušným RÚVZ určí riaditeľ školy zmenu formy vzdelávania z prezenčnej na dištančnú formu.  

       9/a  https://www.minedu.sk/data/att/19503.docx

       9/b  https://www.minedu.sk/data/att/19504.docx

       9/c  https://www.minedu.sk/data/att/19505.docx

       

       

     • Oznam 31.3. 2021

     • Karanténne opatrenia pre triedy: II.A  - triedna učiteľka Mgr. D.Belayová, II.B  - triedna učiteľka Mgr. V. Záhoráková, II.C  - triedna učiteľka Mgr. M. Pažitná, III. trieda/A variant- triedna učiteľka Mgr. M. Dubovská.

      Sledujte zdravotný stav detí a v prípade výskytu ochorenia Covid nás informujte.

     • Oznam 28.3.2021

     •  

      Riaditeľka Spojenej školy oznamuje, že po komunikácii s RÚVZ Bratislava sa deti Špeciálnej materskej školy v dňoch 29.3. - 31.3. 2021 vzdelávajú v bežnom režime ( I.A, I.B, I.C, I.D, I.E).

     • Oznam 27.3.2021

     • Oznam o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka Spojenej školy udeľuje riaditeľské voľno od 29.3. do 31.3. 2021 z dôvodu výskytu Covid 19 u pedagogického zamestnanca triedam:

      IV./ A variant - triedna učiteľka Mgr. A. Chvosteková,

      V./A variant - triedna učiteľka Mgr. L. Dubanová,

      VII./ C variant - triedna učiteľka Mgr. Ľ. Polkorábová,

      X./ PrŠ triedna - učiteľka Mgr. M. Jurášová.

      Žiaci sa budú do vyjadrenia RÚVZ Bratislava vzdelávať dištančnou formou.

      Zároveň z dôvodu výskytu pozitivity na Covid 19 u dvoch zákonných zástupcov I.D triedy - triedna učiteľka B. Mesíková, riaditeľka školy do vyjadrenia RÚVZ Bratislava, udeľuje v dňoch 29.3. - 31.3. 2021 deťom tohoto oddelenia riaditeľské voľno. 

      O vyjadrení RÚVZ a spôsobom vzdelávania Vás budeme priebežne informovať.

     • Deň učiteľov 2021

     • Milí kolegovia, zamestnanci školy,

      pri príležitosti nášho nastávajúceho sviatku „ Dňa učiteľov“  sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za nasadenie a každodenné úsilie, ktoré vynakladáte pri výchove a vzdelávaní našich detí. Obyčajne si v tento deň častejšie ako inokedy premietame cestu, ktorá nás priviedla k tomuto povolaniu a zároveň si pripomíname všetky dôležité okamihy strávené za katedrou. Pre niekoho sú to roky, pre iného desaťročia, počas ktorých pripravujeme naše deti a našich žiakov do života.

      Zároveň sa chcem poďakovať našim odborným zamestnancom, ktorí nám vytvárajú podporný servis v starostlivosti o deti a žiakov, ako aj všetkým nepedagogickým zamestnancom, bez ktorých by chod našej školy nebol zabezpečený.

      Prajem Vám hlavne veľa zdravia, pohody a tvorivých síl  v osobnom aj pracovnom živote. Pevne verím, že sa v letnom období budeme môcť stretnúť aj na posedení s občerstvením.

       

      S pozdravom                                               

       

                                                                          Gabriela Kováčová

     • Oznam

     • Veľmi nás to mrzí, ale v tomto roku nebude naše občianske združenie PROPE FORTUNA  zbierať  2% z dane.

      Preto chceme odporučiť do Vašej pozornosti  darovanie 2% z dane  dievčatám s ťažkým zdravotným postihnutím Vlaďke Tuchyňovej alebo Ninke Fraňovej, ktoré navštevujú našu školu.

      V prílohe Vám prikladáme potrebné tlačivá.

      Občianske združenie Vladislava

      Vladka_informácie

      vyhlasenie_2%_vladka

      Občianske združenie Pomocníček

      Vyhlasenie__2___ninka.pdf

      Keďže ide o občianske združenie, ktoré zastrešuje viaceré deti, Ninkini rodičia potrebujú osobne odniesť na daňový úrad potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane a vyhlásenie z dôvodu zistenia celkovej darovanej sumy na Ninkine liečenie.

      Veľmi Vás prosíme o pomoc pre naše dievčatá, aby sa mohli v čo najväčšej miere zapojiť do bežného života.

      Veľmi pekne Vám ďakujeme.

     • Oznam 4.3.2021

     • Vyplývajúc z aktuálnych usmernení: Rozhodnutie ministra školstva platné od 8.3.2021

      Spojená škola od 8.3.2021 bude naďalej zabezpečovať prezenčné vzdelávanie vo všetkých organizačných zložkách – ŠMŠ, ŠZŠ a praktickej škole podľa bežného režimu ( vrátane spájania detí v skupinách, z dôvodu nedostatku pedagogických zamestnancov pre zabezpečenie homogénnych skupín vo výchovno-vzdelávacej činnosti).

      Školský klub bude v prevádzke od 7:30 hod. ráno a poobede do 16:30 hod.

      Podmienky nástupu detí a žiakov vyplývajúce z nariadení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR:

      1. Vstup do areálu školy s rúškom, prípadne respirátorom, dodržiavanie odstupu.
      2. Negatívny test (platný 7 dní) zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v jednej domácnosti a ktorý vyzdvihuje dieťa/žiaka zo školy.
      3. Odovzdanie „Čestného vyhlásenia a súhlasu so spracovaním osobných údajov“.

       Školská dochádzka:

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa a žiaka, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

       Zákonní zástupcovia:

      • nahlásia účasť detí/žiakov na vzdelávaní triednym učiteľom do 5.3.2021 (piatok),
      • nahlásia/odhlásia zo stravovania dieťa/žiaka,
      • pošlú/doručia triednemu učiteľovi oznámenie o dištančnom vzdelávaní dieťa/žiaka,
      • pri nástupe detí/žiakov 8.3.2021 odovzdajú "Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti" a preukážu sa negatívnym testom na Covid.

      Potvrdenia:

     • Oznam

     • Dávame do pozornosti zákonným zástupcom a žiakom končiacich ročníkov.

      Blíži sa termín podávania prihlášok na štúdium v školskom roku 2021/2022. Deň otvorených dverí sa nebude realizovať priamo na Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava, ale informácie o škole sú dostupné na nižšie uvedenej adrese. 

      Všetky informácie nájdete na webovom sídle školy:

      https://oudubba.edupage.org/text4/

      Propagačné video sa dá prehrať cez youtube aj tu: https://lnk.sk/de17 

       

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie