• Špeciálna základná škola

    • Hlavným cieľom školy je poskytnúť také vedomosti a zručnosti, žiakom aby sa mohli čo najlepšie  a čo najsamostatnejšie zapojiť do pracovného procesu a života spoločnosti.
     Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A ,B . Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/. Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a  variant B alebo C 10 ročníkov.

     Vzdelávací variant A
     Učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.
     Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou mierne redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov a viac aplikačných a korekčných cvičení.

     Vzdelávací variant B
     Učebný obsah podľa variantu B je určený pre žiakov v strednom stupni mentálneho postihnutia a poskytuje základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných vedomostí, zručností a návykov.

     Vzdelávací variant C- individuálny vzdelávací program.
     Učebný obsah podľa variantu C je redukovaný na rozvoj manuálnych zručností a komunikačných schopností, na osvojenie základných poznatkov využiteľných v bežnom živote. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov.

     Výchovno-vzdelávací proces v škole kladie dôraz na individuálnu vzdelávaciu cestu každého žiaka a na jeho základné ľudské potreby.
     Špeciálna základná škola svoje ciele dosahuje uplatňovaním vysokej špeciálno-pedagogickej odbornosti a uplatnením moderných vyučovacích foriem, metód a prostriedkov.
     Pre vyučovací proces využívame klasické a odborné učebne, dielne, počítačovú učebňu, školskú kuchyňu a školský pozemok.

     image

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie