• Praktická škola

    • Praktická škola /ďalej len PRŠ/ je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

     Charakteristika PRŠ
     Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B. Výuka v PRŠ je trojročná a má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v rodinnom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.


     Obsah vzdelávania
     Obsah vzdelávania v PRŠ tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Trieda PRŠ sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Pre nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, sa môže ako voliteľný profilujúci predmet zaviesť predmet "Domáce práce", ktorý ich pripraví na  sebestačnejší život v chránenom bývaní.

     Možnosti pracovného uplatnenia z PRŠ
     Absolventi praktickej školy sa môžu v rámci svojich možností a individuálnych schopností uplatniť primeraným výkonom v chránených pracoviskách a pri pomocných prácach v rôznych profesionálnych oblastiach. Okrem vlastnej domácnosti sa ďalej môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore, ako pomocní pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako opatrovatelia starých občanov, v stravovacích a obchodných zariadeniach a v poľnohospodárstve.

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie